Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
fotograf Małopolska
mojagrecja.eu
fotograf Zakopane
A A A

Synchronizacja błysku z migawką

Błysk, zarówno lampy spaleniowej, jak elektronowej, musi zsynchronizowany z otwarciem migawki aparatu, musi trafić na ment jej pełnego otwarcia. Tylko wtedy powierzchnia całej filmu będzie równomiernie naświetlona. Dawne kamery nie miały urządzenia pozwalającego na automa ną synchronizację błysku z otwarciem obiektywu; dziś mają je | wszystkie aparaty średniej klasy. Ale i te dawne kamery nadają się fotografowania w świetle błyskowym, byle pomieszczenie, w kt4 wykonujemy zdjęcie, nie było zbyt jasne, trzeba przecież otworzyć pewien czas obiektyw i dopiero wtedy nacisnąć kontakt włączą] prąd do lampy, powodujący wyzwolenie błysku. Zwykle nasta~ migawkę na 1 /2-1/5 s., a wyzwalając ją jednocześnie zapalamy l-Czas błysku lampy jednokrotnego użycia wynosi około 1/25-1/ zmieści się zatem w czasie otwarcia migawki. Po błysku zamknie się sama lub jeśli aparat nie ma czasów odpowiednich i nastawiony na „B" (czas dowolnie długi) zwolnienie przycisku« spustowej zamknie obiektyw.Posługując się w naszej pracowni wysoce uniwersalną i bardjte pożyteczną kamerą mieszkową starszego typu na płyty szklane i bi płaskie - w przypadku zdjęć w świetle błyskowym, zarówno spaleniowych, jak flesza, będziemy pracować właśnie podaną metodą tzw. otwartego błysku. Nowoczesne kamery fotograficzne zarówno małoobrazkowe, V średniego formatu, mają specjalne gniazdka synchronizacyjne, w rych lokujemy kabel wyprowadzony z lampy błyskowej. Przy użjf lampy spaleniowej naciśnięcie spustu migawki powoduje obwodu bateria-lampa-migawka, a tym samym wyzwolenie Przy lampie elektronowej z chwilą naciśnięcia na wyzwalacz migał3 synchronizowanej następuje gwałtowne wyładowanie kondensator!0 dużej pojemności w atmosferze rozrzedzonego gazu (ksenonu). LntaPr sywny błysk jest bardzo krótki, w lampach amatorskich trwa od lim do 1/1000 s, w lampach dużej mocy, profesjonalnych, możeB jeszcze krótszy (np. 1/10 000 s). w W lampie spaleniowej źródłem błysku jest spalana w atmo tlenu folia glinowo-magnezowa lub zwitek splątanych cienkich wło­sków z tego samego materiału. Prąd, po zamknięciu obwodu, powo­duje nagrzanie wtopionych w odrobinę substancji wybuchowej druci­ków, od których dopiero zapala się zawartość szklanej bańki lampy. Szczytowy moment jasności błysku następuje dopiero po upływie krótkiego czasu od momentu włączenia prądu (1/50-1/40 s.) Migaw­ka powinna wówczas otworzyć się nieco wcześniej, aby jej pełne otwarcie (a otwiera się stopniowo) nastąpiło w momencie szczytowego Bsilenia błysku lampy, jego największej intensywności świetlnej. To opóźnienie otwarcia migawki w stosunku do błysku uwzględnione jest i systemie synchronizacji lamp błyskowych spaleniowych. W zespole­niu z migawkami centralnymi (sektorowymi) czasy naświetlenia powy­żej 1/50 s. regulowane są urządzeniem migawkowym, są bowiem krótsze niż błysk lampy. Użytkownik lampy błyskowej spaleniowej «zespoleniu z kamerą o migawce centralnej może więc w granicach Ijch czasów operować migawką podobnie jak przy lampach o żarzeniu riągrym lub świede naturalnym. Gniazdko synchronizacyjne, do któ-r "go włączamy kabel lampy spaleniowej oznaczone jest na ściance kamery literą M (opóźnienie od chwili włączenia prądu do otwarcia Migawki 20/1000 s) lub literą F (opóźnienie 5/1000 s). I W przypadku zastosowania przy migawce centralnej lampy elektro-liwej, której błysk ma pełnię swej mocy (uwarunkowanej typem ) natychmiast po włączeniu prądu, nie zachodzi już konieczność Heco wcześniejszego uruchomienia urządzenia synchronizacji, jak lampie spaleniowej; stosuje się nawet minimalne opóźnienie h uruchomieniu urządzenia synchronizującego, aby błysk lampy ^Hadt dopiero wtedy, gdy sektory migawki są całkowicie otwarte. Ittaj reguluje naświetlenie już nie migawka, bo czas błysku jest 1 ten sam, a wielkość każdorazowo zastosowanej przysłony względnego obiektywu) i odległość lampy od oświetlanego pedmiotu. Lampą elektronową synchronizowaną z migawką centralną można pcować przy wszystkich migawkach (czasach) - jej błysk zmieści się »każdej. W zastosowaniu do kamer z migawką szczelinową, która •bywa powierzchnię naświetlanej błony stopniowo, niejako pasami, fccystając z lampy elektronowej jako źródła świecenia, migawkę aparatu nastawiamy zwykle na 1/30 s, ponieważ przy tej szybki zasłonki migawki są rozwarte całkowicie, co umożliwia równomie naświetlenie całej klatki błony. Kontakt synchronizacyjny dla fa elektronowych (flesza) oznaczony jest na korpusie kamery liten Do tego kontaktu można przyłączyć również kabel specjału uniwersalnych lamp błyskowych spaleniowych (np. PF 5 - Photoł Philips) pod warunkiem zastosowania się do wskazówek fabryca podanych na opakowaniu tych lamp.Liczby szacunkowe lamp błyskowych Dla ułatwienia pracy lampami błyskowymi spaleniowymi fabi podają na opakowaniu bądź orientacyjne tabele naświedeń (i zastosowaniu lampy określonego typu), bądź tzw. liczbę szacunki danej lampy; dla lamp elektronowycn tylko liczbę szacunkową, ni waną niekiedy czynnikiem świetlnym. Liczba szacunkowa lani podana do wiadomości jej użytkownika, a charakteryzująca J lampy, jej wydajność świetlną przy założonej czułości błony (zwi 17-18 DIN - 40-50 PN), jest iloczynem odległości lampy od oświl nego przedmiotu (wyrażonej w metrach) i zastosowanej przysll Znajomość liczby szacunkowej danej lampy umożliwia fotografuj! mu określenie wielkości aktualnie potrzebnej przysłony przy fotos fowaniu z danej odległości lampy (kamery), a tym samym bezbł* naświetlenie błony o założonej czułości.Czas naświetlenia 1/25 s (na skali migawki). Podłączenie do gniazda X. Oś błony 16-18 DIN A oto przykładowe tabele naświedeń dla lampy błyskowej spalewej PF 5 - Photoflux w zastosowaniu do kamery z migawką centrali Czas naświetlenia krótszy niż l/25s. (na skali migawki). Podłączenie lampy do gniazda M. Czułość błony 16—18 DIN Znając liczbę szacunkową danej lampy (dla aktualnie uży filmu) i przysłonę, konieczną np. dla uniknięcia nadmiernej ostrości w portrecie, odpowiednią odległość lampy obliczamy z wzc odległość lampy = liczba szacunkowa przysłona Natomiast poszukując przysłony przy danej odległości kan i zespolonego z nią flesza od fotografowanego obiektu podstawi* odpowiednie Wartości liczbowe do wzoru: przysłona =liczba szacunkowaodległość lampy (w metrach) Przykład: Fotografujemy z odległości 5 metrów kamerą z flesz którego liczba szacunkowa wynosi 30 (przy czułości błony 18 DII30przysłona = — = 6(1:6) Aby zdjęcie było prawidłowo naświedone, obiektyw należy przy? nić do wartości otworu względnego 1 : 6, czyli nastawić wskaż pierścienia przysłony na cyfrę 6. Czasem potrzebna korekta Korzystając z lamp błyskowych spaleniowych i elektronów; w pracowni, nie należy zapominać, iż producent ustalając lic szacunkową1 dla określonego typu lampy nie czynił odpowiednich pi naświedeniowych w naszym domowym atelier. Próby fabryczne wyl nywano w pomieszczeniu średnio jasnym, fotografując obiekty o« równanych kontrastach. Jeśli warunki zdjęciowe w naszej pracovi lub pomieszczeniu, w którym fotografujemy w świede błyskowy odbiegają od podanych standardów - musimy dokonać pewnej korę ty przy obliczaniu potrzebnej przysłony, warunkującej prawidłoi ekspozycję. Dlatego: a. fotografując w świetle błyskowym w małym pomieszczeniu o ja nych ścianach obiekt wyjątkowo jasny (np. modelka w białej sukni) - zmniejszymy średnicę obliczonej uprzednio przysłony o jedną podziałkę na skali przysłon, b. w warunkach diametralnie odmiennych od podanych powyżej (duży pokój, ciemne tapety, ciemny obiekt zdjęcia) średnicę przy­słony zwiększymy w tym samym stopniu. (Fotografując poza pracownią w rozległych, ciemnych wnętrzach lub w nocy na dworze również powiększamy średnicę przysłony o jedną podziałkę.) Stosując środki łagodzące efekt agresywnej iluminacji obiektu fotografowanego w świede błyskowym, musimy się liczyć z faktem, że Wątło odbite od ściany lub sufitu, czy rozproszone za pomocą siatki tla przedmiot mniej intensywnie. Niektórzy autorzy podając wariantów takich kombinowanych oświetleń próbują ująć jagadnienie w konkretne recepty (np. ustalają dzielniki dla liczby aacunkowej). Wydaje się jednak, iż najlepszym wskaźnikiem będzie »tych przypadkach własne doświadczenie fotoamatora. Jedno jest [pewne - średnicę przysłony należy zwiększyć fotografując w świede Iblpkowym pośrednim. W warunkach własnej pracowni wystarczy Iprzeprowadzić kilka próbnych zdjęć, aby ustalić odpowiednie wskaź-Mlna przyszłość.I łapy błyskowe spaleniowe I Lampy XM 6B. PF 6B. PF 45B, PF 45 są żarówkami spaleniowymi |:tzw. długim błysku. Po włączeniu przewodu lampy błyskowej (w lumerze z migawką szczelinową) do kontaktu oznaczonego F lub M (w prace EXAKTA VX 1000 do kontaktu FP) i nastawieniu migawki Ib czas wg tabeli, ekspozycję wyznacza nie czas błysku lampy, a czas Iwarda migawki aparatu. Zmienia się jednocześnie wartość liczby Dcunkowej, co należy brać pod uwagę przy obliczaniu wartości Bjsłony. korzystając ze światła lamp spaleniowych krótkiego błysku wód lampy łączymy z gniazdem synchronizacyjnym F, a migawkę Mawiamy na 1 30 s. Przy metodzie, o której wspominano już na str. zwanej technika „otwartego błysku", czas naświedenia wyzna-Iczas błysku, a nic nastawiony uprzednio czas migawki.