A A A

Usprawnienie aparatu Pouva-Start

Aparat Pouva-Start o formacie 6X6 cm jest tani i ma prostą konstruk­cję. Przy dostatecznie dobrych warunkach oświetleniowych za pomocą tego aparatu można wykonywać zdjęcia o dobrej jakości. Jednakże maksy­malny otwór obiektywu nie wystarczy, aby można było poprawnie foto­grafować przy niesprzyjających warunkach oświetlenia, zwłaszcza gdy używa się filmów drobnoziarnistych, które są niezbyt czułe. Wadą jest również to, że aparat ten dysponuje tylko czasem naświetlania 1/25 s i B. Możliwość usunięcia tych niedogodności, a tym samym znaczne popra­wienie jakości aparatu, osiągnie się, gdy zamontuje się w nim inny obiek­tyw, zakupiony w sklepie ze sprzętem fotograficznym. Mogą ■ tu znaleźć zastosowanie wszystkie typy obiektywów o ogniskowej 70 mm, jednak pod warunkiem, że będą one wyposażone w migawkę, np. Prontor lub Binor. Przebudowa aparatu polega wyłącznie na zastąpieniu obiektywu oryginal­nego nowym. W tym celu najpierw odkręca się dwie śruby, które znajdują się w przedniej części dwusoczewkowego obiektywu aparatu i zdejmuje się zewnętrzną część. Razem z tą częścią można zdjąć migawkę, jak rów­nież mechaniczny układ przysłony. W aparacie, dokładniej zaś w tubusie obiektywu, znajduje się jeszcze druga soczewka, którą również należy wyjąć. Nowy obiektyw ma najczęściej odpowiedni uchwyt śrubowy służący do mocowania. Mimo to jednak najprościej jest zamontować go w tubusie aparatu w następujący sposób; otwór w tubusie obiektywu aparatu należy powiększyć (np. przez odpowiednie wypiłowanie) i nowy obiektyw'wkręcić w ten otwór dosyć ciasno. Następnie należy dobrać odpowiednią odległość obiektywu od płaszczyzny filmu. W tym celu zamiast filmu zakłada się do aparatu matówkę (matową stroną do obiektywu), a w razie jej braku — przezroczysty papier. Teraz ustawia się pierścień nastawczy obiektywu na odległość „nieskończoność", otrzymując widok zdjęcia (na matówce) możli­wie odległego obiektu (np. drzewo, wieżę lub tp.) przy największym otworze przysłony. Następnie należy zmieniać odległość obiektywu tak długo, dopóki obraz tego przedmiotu nie będzie ostry. Po tym ustawieniu jeszcze raz sprawdza się ostrość obrazu, przy czym w ten sam sposób uzyskuje się obrazy przedmiotów znajdujących się bliżej. W tym celu znów należy zmie­niać odległość na pierścieniu nastawczym tak długo, dopóki obraz nie będzie ostry. Wskazania odległości na pierścieniu nastawczym należy potem porówny­wać z rzeczywistą odległością przedmiotu od aparatu. Aby otrzymać np ostry obraz przedmiotu, który znajduje się przed aparatem w odległości m, na obiektywie powinna być również nastawiona wielkość 5 m. Przez wielokrotne nastawianie ostrości i porównywanie obydwu odległości znaj-uje się w końcu ostateczną pozycję obiektywu. Przy ocenie ostrości obrazu przedmiotu na matówce dobrze jest posługiwać się lupą. Po zakończeniu prac związanych z nastawianiem ostrości należy obiektyw przykleić do tubusu w ostatecznym położeniu i na tym przebudowa aparatu byłaby w zasadzie zakończona Powierzchnie, które znajdują się na drodze promieni, należy pomalować czarnym matowym lakierem, aby przy większych otworach przysłony, na gładkich wewnętrznych powierzchniach obudowy aparatu nie powstawały refleksy, które mogłyby na obrazie przedstawić się jako jaśniejsze plamki. Oczywiście z podłączenia aparatu do wężyka spustowego nie będzie już można korzystać. Gdy do umocowania obiektywu chce się wykorzystać gwint, konieczne jest przetoczenie powierzchni tubusu tak, aby gwintowany pierścień i obiektyw miały gładkie powierzchnie styku. Podkładki pośrednie zapewnią prawi­dłową odległość obiektywu od płaszczyzny filmu Grubość podkła­dek należy dobrać do wymaganej odległości. Jeżeli tubus obiektywu jest zbyt długi, tzn. gdy zastosuje się obiektyw o krótkiej ogniskowej, można go bez większych kłopotów odpowiednio skrócić. Najczęściej jednak konieczne jest usunięcie pierścienia czołowego tubusu i wykonanie nowego Wszystkie prace wykonywane na obudowie aparatu należy wykonywać ostrożnie, ponieważ materiał jest stosunkowo kruchy, a tym samym nar rażony na pękanie. Po właściwie wykonanej przebudowie aparatu tech­niczna jakość zdjęć zależy już tylko od jakości nowego obiektywu. Za po­mocą tego aparatu można również wykonywać bezbłędne zdjęcia kolo­rowe.