Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
Cyfravision
A A A

Wywoływacze konfekcjonowane Foton

Jeśli amator nie decyduje się na samodzielne sporządzanie wywoły­waczy, poznając asortyment dostępnych na rynku wywoływaczy kra­jowych Foton, określiwszy swoje wymagania, dokona po paru próbach krytycznego wyboru najbardziej przydatnych rodzajów i typów che­mikaliów konfekcjonowanych fabrycznie (w stanie sypkim bądź płyn­nym w postaci roztworów skoncentrowanych). Oczywiście foto-amator początkujący, którego umiejętności warsztatowe są znikoflocznych. Produkowany w for­mie stężonego roztworu, roz­cieńczonego przed użyciem w stosunku: 1 część wywoływa­cza na 7 części wody przego­towanej i ostudzonej do temp. 20°C. Ekonomiczny i niekło-potliwy w użyciu. Roztworu używanego nie można przecho­wywać. Jest to jeden z najtań­szych wywoływaczy. 1/4, 1, 1/2 1,1 litr roztworu skoncen­trowanego. 24 godz. w bu­telce z ciemne­go szkła wy­pełnionej po k rek. Stężony, w oryginalnej bu­telce, daje się danych fabrycz­nych przecho­wywać przez 2 lata. W 1 litrze wywoływacza można wyw do 120odbitel w formacie pocztówki. me, ograniczając się do wykonywania odbitek stykowych w formacie 6x6 cm lub 6x9 cm nie zgromadzi w pracowni wywoływaczy specjal­nych (np. ultradrobnoziarnistych, wybitnie kontrastowych lub maksy­malnie wykorzystujących czułość emulsji), bo przy jego skromnych zamierzeniach warsztatowych są one zbędne. Sięgnie po nie, gdy bardziej zainteresuje się fotografią twórczą lub użytkową w t a potem w praktyce. W zestawieniu, obejmującym wybrane wywoływacze, zamieszczo-I nym poniżej, podano ich charakterystykę. W dalszej kolejności poda-I jemy wypróbowaną recepturę kilku wywoływaczy fabrycznych, ła-1 twych do zestawienia z posiadanych składników w skromnym labora-I torium domowym, wyposażonym w opisane uprzednio pomoce i przy -I bory, pod warunkiem ścisłego przestrzegania kilku obowiązujących I zasad. Źle zestawiony wywoływacz to zmarnowana rolka czasem I obiecujących zdjęć. Przewidując, jakie będzie nasze zapotrzebowanie bieżące i niewiel-I ki zapas, należy wybrać przy zakupie odpowiednią formę opakowania lub konsystencji wywoływacza. Nie zaleca się dzielenia na części 1 większych opakowań nawet wagowo. W poszczególnych porcjach może się bowiem znaleźć niejednakowa ilość poszczególnych skladni-I ków, co wpłynie na zmianę właściwości najbardziej renomowanego wywoływacza. Fabryka podaje zawsze na opakowaniu stopień roz­cieńczenia, temperaturę wody i, co jest niezmiernie ważne-kolejność I rozpuszczania zawartych w opakowaniu składników. Tej kolejności j należy również przestrzegać przy zestawieniu wywoływaczy według recept. Trwałość wywoływaczy w roztworach jest ograniczona i niejednakowa dla poszczegó! nych ich rodzajów, waha się w szerokich granicach czasowych, od kilkunastu minut do kilku miesięcy. I Butelki, w których przechowujemy wywoływacz, należy opatrzyć wyraźnym napisem, określającym nazwę i datę sporządzenia danego roztworu. Butelka zawierająca wywoływacz używany powinna mieć doklejoną osobną karteczkę, na której notujemy, ile i jakich błon już wywołano w tym roztworze. Przy wywołaniu każdej następnej (po określonej recepturą ilości) obowiązuje zastosowanie określonego współczynnika przedłużenia czasu wywoływania. Zlekceważenie tego zalecenia może być przyczyną niedowołania negatywu i związanych ztym późniejszych trudności uzyskania z takiego negatywu poprawnej odbitki czy powiększenia, gdy nawet trudna korekta na papierach ogradacji twardej, czy ultratwardej, zawodzi. Ponieważ są to sprawy ważne - powrócimy do nich raz jeszcze po omówieniu warunkówprzy przechowywaniu i użytkowaniu materiałów 1 'oczułych, których trwałość i pełna użyteczność jest ograniczona. y przede wszystkim w laboratoryjnej obróbce pozytywowych niskoczułych i przezroczy. materiałów filmoGas wywoływania jak dla wywoływacza P 1. Wywoływacz ten stosowany jest przede wszystkim do papierów foto­graficznych zarówno bromowych, jak i chlorowych. Wywołuje czysto, be zadymienia, nawet na papierach, których termin gwarancyjny został przekroczony. Na papierach chlorosrebrowych wywołuje w od-strniu czarnoniebieskawym.