Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
http://www.zbigniewpiotrowicz.eu/
A A A

Zastosowanie neonówki

Zastosowanie neonówki, jako przełącznika mającego wartość progową, wynika z jej charakterystyki prądowo-napięciowej dopiero przy przekroczeniu napięcia zapłonu Ux ustala się Drąd nominalny, przyjmujący znaczne wartości, jeżeli nie zostanie ograniczony przez opornik RV (- 109) do dopuszczalnej wartości, określonej dla danej neonówki E-UB apięcie na neonówce spada wtedy do prawie stałej wartości VB. Zanim przystąpimy do omówienia kilku przykładów obwodów opartych na tych założeniach — szczególnie stosowanych do urządzeń określających czasy naświetleń w powiększalnikach, gdzie wymagane są czasy włączenia U m = 0,l-i-60 s — chcemy jeszcze podać dwa warianty budowy taktomierza w których neonówka spełnia podwójną rolę. Jest ona^wy-korzystana równocześnie jako wyłącznik z progową wartością zadziałania i jako optyczny wskaźnik taktu. który rozładowuje kondensator. Wartość tego prądu maleje od maksymalnej wartości przy Uc = Uz zgodnie z funkcją e w zależności od wielkości oporu RV do wartości granicznej Ig (, przy której lampa gaśnie. Jeżeli IN < Ig, nie można uzyskać stabilnego punktu roboczego, ponieważ przy malejącej wartości prądu wzrasta na lampie napięcie, a przez to prąd jeszcze bardziej maleje (wpływ przeciwnie skierowanego napięcia). Proces rozładowania kończy się teraz w czasie l-r-10 ms i zaczyna się nowy proces ładowania, który we wszystkich następnych cyklach zaczyna się Przy Uc^Ug.Szczytowa (w impulsie) wartość prądu dopuszczalnego dla prostownika ma swoją granicę, nie można więc dowolnie zwiększać pojemności CL; W takim przypadku należy w szereg z prostownikiem załączyć opornik ograniczający prąd. Jeżeli w czasie procesu ładowania napięcie kondensatora dojdzie do wartości zapłonu (Uc = Uz), wtedy w obwodzie neonówki pojawia się prąd Ue-UB dużych odstępach czasu, na ogół wystarczą wartości Rv ok. 1 kii. Nie wybiera się wartości większych niż te, które są potrzebne do zapewnienia dużej żywotności neonówki (można ją poznać po wzroście zaczernienia szklanej bańki), ponieważ wtedy rozładowanie kondensatora będzie niepraktycznie długie. | Maksymalna wartość czasu rozładowania wynosi ok Podczas gdy neonówka w tym obwodzie po upływie czasu włączania za każdym razem zapala się tylko na krótko (na czas trwania rozładowania C), a tym samym podaje wymagany takt, dwie neonówki w obwodzie pokazanym na zapalają się na zmianę (budowa symetryczna — te same oporności R) i każda z nich pali się przez połowę taktu. Obwód o budowie niesymetrycznej również jest sprawny. Działanie jego jest następujące: przy podaniu stałego napięcia roboczego Ui zapala się najpierw jedna neonówka N. Tym samym potencjał punktu A spada z wartości Ut do UB. Ten skok napięcia zostanie przeniesiony poprzez kondensator C na punkt B, którego potencjał również obniży się do wartości napięcia zapalonej już lampy. Teraz zaczyna się proces ładowania kondensatora C; potencjał punktu A zostaje utrzymany przez świecącą się lampę na wartości jej napięcia świecenia, potencjał punktu B przesunie się zgodnie z funkcją e w kierunku Ui . Gdy osiągnie on napięcie zapłonu dla neonówki N2. wtedy neonówka ta zapala się, ą potencjał spada od Czasy włączenia (czasy taktów) obydwu obwodów oblicza się z zależności:Zamyka się właściwy okres czasu, przy którym kondensator C został przeładowany. Dlatego też nie można stosować tu kondensatora elektrolitycznego! Potencjał punktu B utrzymywany jest teraz na wartości UB zapalonej neonówki N2, co powoduje przesuwanie się punktu A z wartości UBi — (U« — UBI) zgodnie z funkcją e przy stałej czasowej t = RC(Rt = oo) do Ui. Przy 'osiągnięciu napięcia zapłonu neonówki N. cały proces powtarza się, przy czym zmieniają się role poszczególnych neonówek.dla obwodu pokazanego na - 112 Vl U. + U.-2U, r, = (r, + T,)ln — T, = CR, T2 - CRi (Na tym rysunku obwód jest symetryczny R. = R» — R). Wartość logarytmów naturalnych może być odczytana z wykresu przedstawionego na - 114 lub też można przyjąć ją za równą jedności. W odniesieniu do wymiarowania zasilacza (prostownik Gr, kondensator ładujący CL) obowiązuje to, co podano już przy omawianiu W celu zwymiarowania stabilizatorów, za pomocą których odpowiednio utrzymujemy na stałym poziomie nie tylko stałą czasową, ale również napięcie (również przy wszystkich następnych układach), prosimy kierować się zasadami podanymi w kościach przekaźników). Przekaźnik ten musi mieć moc włączenia do 100 W gdy np. będzie tam włączona