Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
płytki łazienkowe w homekoncept.shop
klamki do drzwi zewnętrznych
A A A

I Jaki aparat wybrać

Jeżeli chodzi o lustrzanki produkcji NRD, jednym z najdawniej-I aych aparatów tego typu jest nie produkowany już Praktiflex -I Uasyczna lustrzanka małoobrazkowa jednoobiektywowa z wzierni-1 bera matówkowym i migawką szczelinową. Dziś można ją kupić tylko I ikazyjnie. Jeśli nie wykazuje wad spowodowanych niewłaściwą cks-I ploatacją - to najtańszy i użyteczny nabytek dla fotoamatora o skrom-ftefa zasobach finansowych Nowszą serię lustrzanek, o których mowa, stanowiły ule w zestawieniu z pierwowzorem, ale też już nie produkowane, aparalł serii Pentacon: model F - wyróżniający się automatyczną przysłoni, model FM - wyposażony w lupę nastawczą, model FMB, mający ni sprzężony światłomierz wbudowany w aparat oraz uproszczony wi riant FB - bez lupy nastawczej. Postęp w standardzie zarówno wykonania, jak i w istotnych ulepsa niach stanowią z tego okresu lustrzanki Praktina - model II A i FX Wyposażone w pryzmat pentagonalny, model FX w pryzmat wymień ny i lupę nastawczą oraz automatyczną przysłonę. Popularność zdobyły i utrzymały po dziś, choć nie są już produko wane, lustrzanki pierwszej serii Praktica, początkowo bez dodatko wych oznaczeń literowych, bez pryzmatu pentagonalnego, ale z auto matyczną przysłoną oraz kolejne ulepszone modele: FX 3 - z dodatko wym wymiennym pryzmatem, Praktica IV z pryzmatem stałym i je wariant oznaczony symbolem IV B, mający świadomierz nie sprzęto ny z obiektywem. Istotny postęp w dziedzinie lustrzanek małoobrazkowych stanoi Pentina - jedna z pierwszych kamer posiadająca światłomierz zespolo ny (sprzężony) z migawką i przysłoną. Udoskonalonym modelem ja jej wariant FM - wyposażony dodatkowo we wspomnianą w ogólne charakterystyce lustrzanek nowoczesnych rozjaśniającą obraz so czewkę Fresnela i lupę nastawczą. Ciekawe też, że Pentina miali w przeciwieństwie do innych lustrzanek jednoobiektywowych, migaw kę centralną, a nie szczelinową, jak jej poprzedniczki. Miało to swoj zalety przy zdjęciach w świetie lamp błyskowych spaleniowych i flesa Aktualnie importujemy z NRD aparaty lustrzane małoobrazkowi Praktica. Ostatnie modele MTL 3, PLC 3, VLC 3, EE 2, EE 3 i B20 (a częściowo i poprzednie) mają już nowoczesne rozwiązania technia ne. Przede wszystkim pomiar oświetlenia odbywa się poprzez obiek tyw dzięki zastosowaniu światłomierza oporowego (CdS). Ma to swoje ogromne zalety, ponieważ pomiar uwzględnia faktyczne warunk oświedeniowe zaistniałe w danej sytuacji zdjęciowej wewnątrz karo* ry, niezależnie od zastosowanego obiektywu, jego ogniskowej, obec ności filtru na obiektywie itp. W niektórych modelach i przysfc nych do nich obiektywach wykorzystano elektryczny układ ulator przysłony. Polega to na tym, że przysłona obiektywu aż do mentu wykonania zdjęcia zostaje całkowicie otwarta, natomiast pokręcenie pierścieniem przysłony wpływa na drodze elektrycznej na wskazanie światłomierza. Reaguje on tak, jak gdyby otwór przysłony obiektywu ulegał rzeczywiście zmianie. Ułatwione jest też ładowanie aparatu filmem. Wystarczy, zamiast kłopotliwego zakładania końcówki filmu na szpulę odbiorczą, położyć końcówkę błony na odpowiednim znaczku wewnątrz kamery, za­mknąć aparat i dwukrotnie zwolnić migawkę, aby pierwsza klatka błony znalazła się przed obiektywem gotowym do zdjęcia. Słowem, kamery znakomite, tyle że drogie i niełatwo dostępne w naszych warunkach. Obiektywy tych aparatów - standardowe: znany od lat o ustalonej I renomie Tessar (2,8/50 mm), Domiplan (2,8/50 mm), nowszy Panco-1 lar (2/50 mm i superjasne: 1,8/50 mm, 1,4/55 mm), obiektywy łiajwyższej klasy. Oprócz wymienionych standardowych obiektywów I fabryka wyposażyła te wspaniałe kamery w obiektywy wymienne -■ wąsko i szerokokątne o ogniskowej od 20 do 300 mm, wszystkie one I (jak i wymienione oprzednio - standardowe) mają przysłony automa-Ityczne. Dla celów specjalnych w kamerach tych można zastosować Iobiektywy tzw. zwierciadłowe o ogniskowej bardzo długiej (500-1000 lmm). I Oprócz wymienionych kamer w sklepach Foto-Optyki można nabyć Iwkomisach Exakty, ale ich cena jest dość wysoka. Usprawiedliwić ją nożna wysoką jakością tych kamer, ich trwałością, uniwersalnością, I możliwością stosowania w różnych dziedzinach fotografii artystycznej linżytkowej, przy wykorzystaniu urządzeń dodatkowych wyproduko­wanych przez fabrykę. Stosunkowo nowym modelem tej marki jest I fcakta VX 1000 i Exakta RTL 1000. Namiastką Exakty, jej uproszczoną wersją i znacznie tańsza jest Exa (la, II, Ilb, Exa 500). Właśnie z uwagi na umiarkowaną cenę j i podobne do Exakty zalety mała Exa jest popularna w Polsce, j Obiektywy Exakty i liczny sprzęt dodatkowy nadają się także do Exy. Obecnie produkuje się Exę Ilb identyczną w konstrukcji z modelem Exa la, z tą różnicą, że została ona wyposażona w gniazdo obiektywu i gwintem M 42 (zamiast bagnetu typowego dla systemu Exakta),a tym samym przystosowaną do aparatu Praktica. Stanowi ona wiec dodatkowy aparat do współpracy z systemem Praktica. Jeśli chodzi o lustrzanki małoobrazkowe produkcji ZSRR, to od lat znajdują się one w naszych sklepach branżowych; stosunkowo tank w zestawieniu z kamerami tego standardu produkowanymi w innych krajach. Dzięki solidności wykonania, coraz większej precyzji mecha­nizmów i lepszemu wyglądowi zewnętrznemu zdobyły sobie uznanie.! Mowa tu przede wszystkim o lustrzankach małoobrazkowych serii Zenit z pryzmatem pentagonalnym. Kolejne modele: Zenit S, 3M. { 5, 6, E, B, 7, D, Zenit 16, TTL. Reprezentują one, przy tych samych; w zasadzie założeniach konstrukcyjnych, coraz wyższy standard. NpJ Zenit S i Zenit 3M to zwykłe lustrzanki pryzmatyczne z pry /matem, pentagonalnym i migawką szczelinową; Zenit oznaczony cyfrą 4 raj już półautomatyczną regulację ekspozycji; Zenit 5 urządzenie dcl elektrycznego (bateryjnego) transportu filmu; Zenit 6 przystosowaml został do zmiennoogniskowego obiektywu Rubin i ma półautomatya-ł ne nastawianie czasu naświetlenia (migawka sektorowa); Zenit E wyposażono w migawkę centralną pozwalającą mimo to na wymiaru obiektywów, Zenit D ma migawkę szczelinową, sterowaną urządze-ł niem eletronicznym, a Zenit TTL jest już kamerą z wewnętrzny* pomiarem światła. Mniej popularna u nas jest lustrzanka Start produkcji ZSRR-z wymiennym pryzmatem pentagonalnym, i Kijew 4 i 4a z pryzmatea pentagonalnym, samopowrotnym lustrem i półautomatyczną regula­cją ekspozycji. Wszystkie wymienione kamery lustrzane małoobrazkowe maj) dobre obiektywy wymienne o ogniskowej od 37 do 1000 mm, o twa względny od 1 : 10 (obiektyw zwierciadło wy, specjalnej konstrukcji f = 1000 mm) do 1 : 1,5 (Helios 40), konfrontowane w praktyce w różnych dziedzinach fotografii. W amatorskiej eksploatacji stano­wią narzędzie pracy wysoce uniwersalne, zarówno w fotografii artysty cznej, jak i użytkowej. I dlatego właśnie wybrany model kamery tej typu, zakupiony na pewno po rozwadze, powinien znaleźć miejsce w pracowni fotoamatora.