Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
foto tapeta
A A A

Kopiarka małoobrazkowa

Kopiarka stosowana do tego celu jest stosunkowo mała i prosta w budo­wie Wewnętrzne wymiary ramki dobrano tak, że taśmę filmu składającą się z 6 negatywów można założyć z niewielkim luzem. Płytka szklana, papier fotograficzny, wykładzina filcowa oraz pokrywka mają taką wielkość, jak taśma negatywowa. Gdy pokrywkę wykona się z drewna, warto ją zrobić jako dwuczęściową (linia przeryklanaj płytki) wana na aby pozytyw był dociskany do negatywu na całej dłu­gości. Wykładzinę filcową należy jednak wykonać z jednego kawałka, utrzy­muje ona połówki pokrywki. Płytka szklana powinna mieć gru­bość ok. 20 mm, w przypadku zastosowania cieńszej szybki konieczne będą dodatkowe sprężynki dociskowe. Przejrzystość kartoteki znacznie się polepszy, jeżeli 6 pasków 6-klatko-wych, należących do jednego filmu naklei się na 1 arkusz kartonu. Można się jednak obejść bez klejenia, jeżeli paski skopiuje się na jednym arkuszu papieru fotograficznego o formacie 24X30 cm. Do tego celu jest jednak potrzebny znacznie większy i bardziej skomplikowany przyrząd. Przy równoczesnym kopiowaniu trzeba utrzymywać płasko 8 kawałków taśmy po 6 negatywów i przy nakładaniu papieru nie mogą się one po­ruszyć, co wymaga pewnego wysiłku. Ponadto pewną wadą jest to, ie wyrównanie różnic w intensywności naświetlania negatywów równo­cześnie jest praktycznie niemożliwe. Dlatego odpowiednim przyrządem będzie taki, za pomocą którego 6 kawałków taśmy negatywowej 1 filmu skopiuje się na jednym arkuszu, jednakże nie równocześnie, ale kolejno. Kopiarkę taką przedstawiono na Aby nie przycinać papieru, drew­niane ramki powinny ograniczać format 24 X 36 cm. Szklana płytka ma wielkość 6-klatkowego paska. Oprawienie szklanej płytki w listewki po­winno ułatwić jej podnoszenie, a równocześnie chronić przed niepożąda­nym zaświetleniem bocznym, jak również zwiększyć ciężar, a tym samym nacisk negatywu na pozytyw. Zamknięcie pokrywki za pomocą płaskich sprężynek można wykonać tak, jak to pokazano na - 40. Papier fotograficzny można naświetlać z dobrym skutkiem za pomocą po­większalnika.Wielu fotoamatorów nie może sobie pozwolić na zakup powiększalnika. Przyrząd taki warto wykonać samemu, zwłaszcza wtedy, gdy obiektyw aparatu fotograficznego będzie można zastosować również jako obiektyw powiększalnika. Naturalnie nie można wykorzystać obiektywu wbudo­wanego na stałe do aparatu fotograficznego. Przy budowie układu optycz­nego powiększalników obowiązują zasady bardzo podobne do tych, jakie przedstawiono w Przed zakupieniem poszczególnych elementów kon­strukcyjnych powinniśmy poznać budowę układu optycznego przyrządu. Optykę geometryczną, potrzebną do zrozumienia poniższych wywodów, omówiono w Dlatego też w tym miejscu wyjaśnimy tylko warunki optyczne dla powiększalników.Zasadniczą budowę układu optycznego powiększalników można podzielić, podobnie jak przy rzutnikach, na układ oświetleniowy i układ odtwarza­nia. Wymagana tutaj jasność oświetlenia jest znacznie mniejsza niż przy rzutnikach; wynika to z jednej strony z mniejszej skali powiększania, z drugiej zaś z tego, że odbiornik (warstwa fotochemiczna) jest naświetla­ny bezpośrednio, podczas gdy przy projekcji między odbiornikiem (okiem ludzkim) i projektorem jest jeszcze rozpraszanie dyfuzyjne (ekran pro­jekcyjny). Należy się jednak wystrzegać niedoceniania potrzeby silnego oświetlenia, ponieważ wynika z tego m.in. zbyt długi czas naświetlania, który nie może być dowolnie duży ze względu na trwałość stosowanych żarówek w warunkach intensywnego wydzielania ciepła. Na - 43 przedstawiono zasadę budowy układu optycznego powiększalników. Powiększalnik składa się zasadniczo z następujących podzespołów: urzą­dzenia powiększającego (obiektywu, kondensora, uchwytu negatywu, uchwy­tu obiektywu oraz jego zespołu regulacji i obudowy), z uchwytu i układu regulacji ustawienia urządzenia powiększającego, kolumny i płyty podstawy. Przy wymiarowaniu podzespołów najlepiej brać pod uwagę obiektyw.