Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
A A A

Powiększalnik o stałym powiększeniu

dy w grę wchodzi tylko jeden format zdjęć (np. 6X6 cm) albo gdy z ja­kichś względów chcemy użyć aparatu fotograficznego małoobrazkowego, np. do wykonywania pozytywów kolorowych, wyższy komfort obsługi (lu­strzanki z wymiennymi obiektywami) albo o mniejsze wymiary (aparat Penti) — wtedy nie jest nam potrzebny skomplikowany powiększalnik, lecz proste urządzenie. Jako format wyjściowy powiększenia przyjmujemy wte­dy wielkości od 6X11 do 12X18 cm. Wiele prostych aparatów małoobraz­kowych, porównywalnych z aparatem Pouva-Start (np. Pouva-Start SL100, Certo SL 100, SL 200) ze względu na jakość obiektywu jest dostosowana do powiększeń o wielkości co najwyżej pocztówki. Zaletą takiej niezmienialnej skali powiększenia p jest znaczne uproszcze­nie przyrządu: parametry optyczne c = f(2+/?+l/^) oraz p = f(l + l//S) samym niepotrzebne sa także powiększenia i ostroścT ' regUlaCJl> jak Uklad Zakładając, że nie będzie się wykonywało zdjęć zbyt dużego formatu, naj­wyżej formatu pocztówki (/? = ok. 4), zapotrzebowanie na elementy optycz­ne zmniejsza się do szyby ze szkła matowanego (w miarę możności szyb­ka ze szkła mlecznego o minimalnej wielkości 35X40 mm) i obiektywu o ogniskowej 50-M00 mm, którym w -wielu przypadkach jest obiektyw aparatu fotograficznego. Istniejące w tym obiektywie urządzenie do nasta­wiania odległości w metrach umożliwia dostrojenie ogniskowej i wy­równanie nieuniknionych tolerancji przy ustalaniu odległości g i c, ułatwia­jąc tym samym jeszcze bardziej budowę powiększalnika. Niezmienność układu optycznego (bez nastawiania odległości) jest mniej przydatna, wy- maga jedynie większej staranności przy mocowaniu uchwytu obiektywu na kolumnie (na pokazano również umocowanie ramki do prowa- dzenia taśmy negatywu). Te stwierdzenia znalazły odzwierciedlenie w pro- jekcie poniżej opisanego powiększalnika Pate. 1Płaszczyznę odniesienia wyrażenia g (główna płaszczyzna obiektywu po stronie przedmiotu, można obliczyć z dostateczną dokładnością, jeżeli odłożymy znaną ogniskową od ogniska w kierunku obiektywu (okre­ślenie ogniska, ). Dokładne położenie obiektywu musi być jednak ustalone (kryterium: ostry obraz negatywu na płaszczyźnie papieru fotograficznego). Płyta podstawy powiększalnika nie musi być o wiele większa od wymaga­nego formatu obrazu i może być wykonana w postaci kasety na papier fotograficzny W najprostszym przypadku wystarczy już kątow­nik oporowy i płytka szklana (bez błędów optycznych) służąca do utrzy­mywania papieru fotograficznego w płaszczyźnie Pod względem Jako kolumna służy deska, którą można przy powiększaniu powiesić na ścianie. W przypadku takiego rozwiązania korzystniejsze jest umocować uchwyt żarówki na zawiasie Na desce stanowiącej kolumnę, w odległości c od płaszczyzny papieru foto­graficznego, mocuje się prowadnicę taśmy filmu z tubusem i obiektywem. Można ją wykonać z płytki z PCW wycinając okienko o wielkości ne­gatywu Jako płytka dociskająca negatyw z drugiej strony służy szybka z mlecz­nego szkła, umocowana na stałe na obudowie lampy (przykleja się ją np. klejem Epasol EP 11). Pod ciężarem obudowy żarówki szybka dociska ne­gatyw. Przy przesuwaniu taśmy filmu podnosi się lekko obudowę żarówki za pomocą uchwytu (oznaczonego strzałką na -W dnie garnka wykonuje się wycięcie — okienko, przez które światło wy­chodzi, i pod nim mocuje się matowaną szybkę. Jako pokrywę stosuje się dwie koncentryczne tarcze (np. z tekstolitu), z których mniejsza musi do­kładnie pasować do garnka, natomiast druga zapobiega przesunięciu się pierwszej. W podanym przykładzie obydwie tarcze są mocowane za pomocą dwuczęściowej oprawki ceramicznej. Oświetlenie takie jest dla urządzeń bez kondensora wystarczające. Wymagane czasy naświetlania wynoszą 1-+3 s.